Memòria 2020

FUNDACIÓ ROSSEND CARRASCO I FORMIGUERA

Memòria assistencial i de les activitats docents de l’any 2020

Infraestructura, organització i personal
La seu de la FRCF es manté a les instal·lacions del c./ Dr. Carulla 26-28 on es va traslladar el març de 2002. A 2020 no s’han fet reformes estructurals.

La Junta de Patronat s’ha reunit en sessió ordinària el dia 18 de juny. La composició de la Junta era:

  • Dr. Daniel Figuerola, president i director
  • Sr. Serafín Murillo, secretari
  • Sr. Jordi Viadé
  • Sra. Eulàlia Figuerola

L’equip humà actual de la FRCF el composen un endocrinòleg (D Figuerola), dos cirurgians especialitzats en bariàtrica (P. Moreno i J. Balibrea), un diplomat en nutrició i dietètica (S Murillo), un diplomat en podologia (J. Viadé), una llicenciada psicòloga (G Peralta) i una secretària mèdica (M. Fabré).

La relació laboral és en règim de contractació (M. Fabré) i de col·laboració (P. Moreno, J. Balibrea, G. Peralta, S. Murillo, J. Viadé). Des de juliol 2011 D. Figuerola satisfà un lloguer mensual per utilització de serveis en quantitat variable i proporcional als ingressos generats.

Les instal·lacions de la FRCF també acullen a G. Pou (metge internista) que fa activitat assistencial no vinculada a la FRCF i satisfà una quantitat fixa per utilització de serveis

Assistència a pacients
En els trenta-un anys transcorreguts de la seva creació, la Fundació ha consolidat una assistència mèdica que es posa de manifest en la presentació adjunta (annex 1). En síntesi, la Fundació ha rebut 1.090 consultes presencials, 201 consultes telemàtiques i ha atès a 477 pacients, dels quals 81 ho han estat per primera vegada. La procedència dels pacients és àrea metropolitana de Barcelona (40%),  Barcelona provincia (32%), altres comarques de Catalunya (17%), resta de països catalans (9%) i altres procedències (2%). A més de la diabetis, els motius usuals de consulta són de Medicina Interna, Endocrinologia (inclosa la obesitat) i de trastorns anímics. Les consultes no presencials (telèfon, vídeo trucada, WhatsApp, e-mail) s’estimen en més de dues mil en tot l’any.